motive

Zoznam evidovaných psov v meste Stropkov

Ak je pes chovaný (držaný) na území mesta Stropkov a nie je nahlásený do evidencie psov, ktorú vedie odbor financií a správy daní, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z.), zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti.

Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási mestu, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá na základe žiadosti držiteľa psa.

Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní staršieho psa ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje" vrátane prílohy V. Oddiel Priznanie k dani za psa.

Držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného priestoru v meste, zmena počtu držania psov...) podať daňové priznanie k dani za psa na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje". Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti".

Nesplnením tejto povinnosti sa držiteľ psa (vlastník) dopúšťa správneho deliktu, za ktorý je správca dane povinný uložiť pokutu nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Upozornenie:
Od 01.01.2013 sa daň za psa platí na základe rozhodnutia, v ktorom je určená aj splatnosť dane (t.j. do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia). Za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

K stiahnutiu