motive

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby

K vybaveniu potrebujete:
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané mestom Stropkov,
- potvrdenie o príjme za predchádzajúci rok (napr. rozhodnutie o výške dôchodku žiadateľa)
- doklad o majetkových pomeroch
- iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy

Lehota na vybavenie: 30 dní

Zákonná úprava: VZN mesta Stropkov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Stropkov

 

K stiahnutiu