motive

Zásady prvej pomoci

 

PRVÁ POMOC - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu
 • urýchliť zotavenie

Ako postupovať?

 • bez ohrozenia vlastného života zistiť čo sa stalo
 • odstrániť nebezpečie a len ak to nie je možné, postihnutého z nebezpečného miesta premiestniť
 • ako prvého vždy ošetriť najviac postihnutého
 • zabezpečiť privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia

Ako poskytnúť prvú pomoc?

 • zastaviť život ohrozujúce krvácanie
 • bezvedomie - zaistiť voľnosť dýchacích ciest
 • zástava dýchania - vykonať umelé dýchanie
 • zástava srdca - vykonať nepriamu masáž srdca
 • zabezpečiť vykonanie protišokových opatrení

P a m ä t a j !

 • nepotrebuješ osobitné vybavenie - improvizuj
 • nepreceňuj svoje sily, neohroz sám seba
 • nehýb s postihnutým viac, než je nutné