motive

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN č. 2/2010 o postupe pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach samosprávy mesta Stropkov. 25.06.2010
VZN č.8/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 4/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov ... 14.12.2009
VZN č.7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov 14.12.2009
VZN č.6/2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o usmerňovaní obchodnej a ... 14.12.2009
VZN č.1/2010, ktorým sa mení VZN č. 7/2009 14.12.2009
VZN č.5/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.4/2008 zo dňa 15.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov 05.10.2009
VZN č.4/2009 o vylepovaní volebných plagátov v rámci volebnej kampane v meste Stropkov 05.10.2009
VZN č.3/2009 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení a zmene výšky príspevkov v školských ... 05.10.2009
VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti.pdf 05.10.2009
VZN č.1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Stropkov 28.05.2009
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia