motive

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Dátum
VZN č.3/2014 o prenajímaní mestských bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami Štátneho fondu rozvoja bývania 25.02.2014
VZN č.2/2014 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Stropkov 25.02.2014
VZN č.1/2014, ktorým sa meni VZN mesta Stropkov č. 31991 o zriadení mestskej polície 25.02.2014
VZN č.7/2013 o dotácii pre školské zariadenie 12.12.2013
VZN č.6/2013 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Stropkov 27.09.2013
VZN č.5/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov územného plánu sídelného útvaru Stropkov.pdf 01.07.2013
VZN č.3/2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Stropkov č. 3/2012 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských z 02.05.2013
VZN č.2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste Stropkov 02.05.2013
VZN Mesta Stropkov č.1/2013 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 15.03.2013
VZN č.3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Stropkov 14.12.2012
Predošlá  | 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia