motive

Súčasnosť

Okresné mesto Stropkov leží na križovatke štátnych ciest II/575 smer Medzilaborce a Lupkovský priesmyk a I/15 vedúcej severojužným smerom celým okresom napojenej na I/73 - E 371, vedúcej na hraničný prechod Vyšný Komárnik (Barwinek na severe umožňujúcej prístup k E - 50 - Vyšné Nemecké/ Užhorod na juhu).

Priemyselnú základňu mesta reprezentuje hlavne TESLA, a.s., Stropkov, ktorá si udržuje dominantné postavenie v rámci regiónu a má aj významné postavenie v Prešovskom kraji. Predmetom činnosti je vývoj, výroba, predaj a servis výrobkov telekomunikačnej techniky, najmä koncových telefónnych prístrojov, ďalšiu sortimentnú skladbu tvoria výrobky elektroinštalačného charakteru (zásuvky, spínače, rúrky a hadice), kovania a zámky pre nábytkársky a drevársky priemysel, výrobky z plastov pre potravinársky priemysel, domáca dorozumievacia technika, registračné pokladnice, výroba foriem a nástrojov, konštrukčné prvky pre elektrotechnický priemysel a ďalšie komponenty.

Ďalšou výrobnou firmou je Stroptel, s.r.o., Stropkov, ktorá v regióne pôsobí užniekoľko rokov. Ide o perspektívny a moderný podnik, ktorého hlavnou výrobnou činnosťou je výroba transformátorov.

Hlavným predstaviteľom strojárskeho priemyslu je závod spoločnosti Kovo Sipox, a.s., Stropkov. Od roku založenia v r. 1950 predstavuje KOVO SIPOX 65-ročnú tradíciu v spracovaní ocele a plechu, vo výrobe strojov a montážnych prvkov pre nákladné autá, skladových kontajnerov, kancelárskych kontajnerov, anitárnych kontajnerov, špeciálnych kontajnerov, fekálnych tankov, vŕtačiek a brúsiek.

Charakteristickou črtou úrovne malého a stredného podnikania je jeho stagnácia. Naďalej fungujú malé stavebné firmy, drevárske, krajčírske a strojárske firmy, živnostníci a OSZČ v pestovateľskej a chovateľskej činnosti väčšinou sústredených v okresnom meste.

Po roku 1989 došlo k útlmu v poskytovaní služieb pre obyvateľstvo vzhľadom k tomu, že mesto nemalo dostatok financií na udržanie niektorých nerentabilných prevádzok (kaderníctvo, holičstvo, oprava obuvi, čistiareň šatstva...) . K oživeniu a rozšíreniu služieb došlo až v období po roku 1994 a to prechodom týchto prevádzok do súkromného sektora.

Služby poskytované v okresnom meste v súčasnosti sú na dobrej úrovni. Absenciu niektorých druhov služiebspôsobuje nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Rezervy sú v kvalite poskytovaných služieb, v nedostatočnom poskytovaní nadštandartných služieb a služieb súvisiacich s trávením voľného času.

Stropkov a jeho okolie je predurčené na rozvoj turistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu. Práve preto v koncepcii rozvoja okresu je prioritou rozvoj cestovného ruchu. K najsilnejším stránkam okresu patrí atraktivita prírodného prostredia a klimatické pomery, neznečistená príroda nepostihnutá priemyselnými škodlivinami, bohatá flóra a množstvo zveri. V regióne sa nachádza aj množstvo zaujímavých historických a kultúrnych pamiatok. Na dobrej úrovni je aj poskytovanie športovo rekreačných služieb (rozsah, cena).

Klimatické podmienky v posledných rokoch spôsobili, že v okrese Stropkov zanikli niekdajšie strediská zimných športov - v Mikovej a v areáli Pod vlekom v Stropkove.

Ťažiskom letnej rekreácie je rekreačné stredisko Valkov pri rekreačnej nádrži Domaša, ktoré poskytuje návštevníkom okrem možnosti oddychu i príležitosti k rekreačnému športovaniu. K dominujúcim patria vodné športy a športový rybolov. Počas letnej turistickej sezónyoblasť Valkova navštívi cca 400 tis. návštevníkov. Pre rekreačnú oblasť Valkov je typické, že väčšinu návštevníkov tvoria jednodňoví návštevníci a návštevníci s ubytovaním využívajú vo veľkej miere súkromné chaty, podnikové zariadenia, stany a karavany, a nie zariadenia sledované štatisticky.


Najvyšší počet návštevníkov - turistov pricestovalo do nášho okresu z Poľska a Ukrajiny. Ide hlavne o turistické cesty v zimnom období - lyžovanie a v lete - pobyty v rekreačnej oblasti Domaša - Valkov. Počet návštevníkov z cudziny v porovnaní s predošlými rokmi klesá. Je to zapríčinené nízkou úrovňou ubytovacích a stravovacích zariadení, o poskytovaných službách nehovoriac.