motive

Rzeszow a Stropkov - spolupráca v oblasti kultúry pohraničia

interreg

Projekt č. PLSK.01.01.00-18-0036/16-00

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020.

Prioritná os I: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Špecifický cieľ:  Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi.

Riadiaci orgán: Ministerstvo rozvoja a financií Poľskej republiky

 Vedúci partner: Gmina Mesta Rzeszow, Rynek 1, 35-064 Rzeszow

Partner projektu: Mesto Stropkov, Hlavná, 38/2, 09101 Stropkov

 

Celková hodnota projektu: 235 593,67 EUR *

Hodnota finančných prostriedkov z EFRR: 200 254,54 (85%) *

Hodnota úloh mesta Stropkov: 129 438,76 EUR *

Výška finančných prostriedkov z EFRR na plnenie úloh mesta Stropkov: 110 019,50 EUR (85%) *

Termín realizácie projektu:  1. 5. 2017 - 30. 10. 2018 *

 

 

Opis projektu

Projekt si kladie za cieľ vytvoriť cezhraničnú tematickú trasu s názvom  „Po stopách Rakúsko – Uhorska.“ Trasa nadväzuje na historickú cestu Jozefínka prechádzajúcu Stropkovom a ďalej cez pútnické miesto Buková hôrka a obce Gribov, Kožuchovce, Miroľa, Bodrudžal, Krajná Poľana a Nižný Komárnik, na poľskej strane cez Duklu, Korczynu, Strzyżów a nakoniec v Rzeszówe (trasa dnešnej DK 19 a E371). Partneri projektu vyznačia prirodzený začiatok a koniec trasy, ktorá bude tvoriť hlavné komunikačné spojenie medzi mestami.  Spoločnú históriu oboch miest v Rakúsko - Uhorsku budú pripomínať architektonické pamiatky ležiace na trase.

Jedným z hlavných znakov spoločnej histórie poľsko-slovenského pohraničia v monarchii sú vojenské objekty a územia spojené s históriou vojenstva – bývalé posádky, obchody, verejné budovy a podobne. Tieto objekty sú jednoznačným historickým svedectvom o slávnych časoch a vplyve dynastie Habsburgovcov na poľsko-slovenské pohraničie.

Ciele projektu:

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť úroveň udržateľného využívania zdrojov a kultúrneho dedičstva Rzeszowa a Stropkova zo strany obyvateľov a návštevníkov s upriamením pozornosti na spoločnú históriu oboch miest v Rakúsko – Uhorsku.

Špecifické ciele:

1. Vytvorenie jedinečného turistického produktu založeného na kultúrnom a prírodnom potenciáli partnerských miest.

2. Zvýšenie turistickej atraktivity prihraničnej oblasti.

3. Zlepšiť povedomie obyvateľov a turistov o kultúrnom bohatstve, ktoré ponúka prihraničný región.

 

 

Rozsah projektu

1. vyznačenie 144 km turistického chodníka  „Po stopách Rakúsko – Uhorska“ (99 km na poľskej strane, 45 km na slovenskej), úseku historickej cesty Jozefínka, v 19. storočí spájajúcej Rzeszow a Stropkov.

2. Vytvorenie a uvedenie dvoch mobilných aplikácií podporujúcich pohyb na trase. Aplikácia „Rzeszow a Stropkov – kedysi a dnes“ odprezentuje zmeny, ku ktorým došlo v priebehu uplynulých rokov v rámci oboch partnerských miest v kontexte rakúsko-uhorského dedičstva.

3. Vytvorenie mobilnej hry „Po stopách histórie“, v ktorej sa hráč ocitne v úlohe detektíva a bude riešiť záhady vzťahujúce sa k histórii miest a objektov nachádzajúcich sa na turistickom chodníku „Po stopách Rakúsko – Uhorska.

4. Organizácia mäkkých aktivít, t. j. cyklu šiestich historických prednášok, tvorivé dielne na tému vojenstva, cyklotúry „Na stope histórie“, výstav a 2-dňového historického festivalu „Po stopách Rakúsko – Uhorska“. Cieľom aktivít je zvýšenie efektivity projektu, pripomenutie jednotlivých prvkov spoločnej histórie a zvýšenie povedomia obyvateľov prihraničného regiónu v tejto oblasti.

 

Efekty projektu

V rámci projektu bude vytvorený nový komplexný produkt cestovného ruchu, ktorý zlepší atraktivitu pohraničnej oblasti a bude plne využívať jeho skrytý potenciál.  Vďaka zapojeniu partnerov na poľskej i slovenskej strane budú do výsledného produktu integrované aj prihraničné obce, ktoré sa viac dostanú do povedomia miestnych obyvateľov i turistov a pripomenú tak síce ťažké časy rozpadu monarchie, ale zároveň udalosti s významným historickým potenciálom.

Výsledný produkt bude tiež impulzom pre ďalší rozvoj prihraničnej oblasti. Bude slúžiť nielen partnerom projektu, ale aj lokálnym subjektom. Na jeho základe bude možné rozvíjať  ďalšie služby cestovného ruchu (ubytovanie, stravovacie služby, agroturistika, budovanie parkovísk, stanovíšť na bicykle, obchodov so suvenírmi, informačné body), čo môže zvýšiť počet subjektov poskytujúcich služby v tejto oblasti, a tým aj zvýšiť počet nových stálych pracovných miest. To môže zabrániť negatívnym javom prejavujúcim sa v prihraničných oblastiach, ako napríklad odchod obyvateľstva v produktívnom veku.

Stav projektu

ROK 2017

• Dňa 19. mája 2017 sa v sídle Úradu Podkarpatského vojvodstva v Rzeszowe konalo slávnostné podpísanie dohody o grante. Na podujatí sa zúčastnili vojvodkyňa Podkarpatského vojvodstva Ewa Leniart a generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove Ivan Škorupa. V mene mesta Rzeszow podpísal zmluvu Andrzej Gutkowski, námestník primátora mesta Rzeszow. Partnera projektu, mesto Stropkov, reprezentoval primátor Ondrej Brendza. V mene riadiaceho orgánu podpísal zmluvu Adam Hamyrszczak, zástupca štátneho tajomníka Ministerstva financií a rozvoja.

• Dňa 22. júna 2017 sa v Hoteli Prezydencki v Rzeszówe uskutočnila úvodná konferencia projektu za účasti zástupcov oboch parnerských miest. V rámci programu bol vedúcim partnerom odprezentovaný projekt ako celok a v jednotlivých prezentáciách sa prednášajúci venovali problematike histórie pohraničia, tematických turistických trás a možnostiam využitia historického dedičstva v mestskej turistike.