motive

Praveký a včasnohistorický vývoj

Erb Peteovcov

Erb Peteovcov

Povodia riek bolí od praveku dôležitým predpokladom pre dobre sa rozvíjajúci komunikačný systém. Práve tieto, vo svojej podstate predovšetkým obchodné ťahy, vytvárali podmienky na rozvoj hospodárskych a kultúrnych kontaktov a prirodzene aj na formovanie jednotlivých regiónov v stredoeurópskom prostredí. Tvorili ich "uzavreté" geografické oblasti, ktoré malí aj z historického hľadiska často špecifický vývoj, odrážajúci sa vo zvláštnostiach kultúrnohistorických kontaktov. Prejavovali sa tu však aj všeobecne platné zákonitosti vývoja v konkrétnej recepcii, transformácii a vyžarovaní dobových hodnôt, ktorých prirodzenými nositeľmi boli praveké a včasnohistorické spoločenstvá, kmene a etniká. Takýmto, vo svojej podstate mezoregiónom, ktorý sa viazal na povodie hornej Ondavy, bolo územie dnešného mesta Stropkov s okolitým zázemím pravobrežia a ľavobrežia Ondavy a východnej častí Nízkych Beskýd - Ondavskej vrchoviny.

V predchádzajúcich rokoch sa spracoval najstarší vývoj osídlenia povodia Tople a strednej Ondavy. V súčasnosti sa naskytla jedinečná príležitosť zmapovať, zdokumentovať poznaný praveký a včasnohistorický vývoj štruktúry osídlenia oblasti povodia hornej Ondavy.

Je nesporné, že od najstarších čias bolo toto územie objektom záujmu pravekých lovcova zberačov, ako o tom svedčia nateraz ojedinelé nálezy paleolitickej kamennej industrie zo susedných, priľahlých údolí, horských prechodov nadväzujúcich najmä na Tyličský, Dukelský a Lupkovský priesmyk v karpatskom horskom masíve. Z najbližších nálezísk patrí k nim objav archaického jadra a kamennej štiepanej industrie z andezitu na južnom a juhovýchodnom svahu ostrožiny s kótou 414 medzi potokmi Daňová a Hlbokým, v katastri obce Kalinov, rámcovo datované do staršej doby kamennej - paleolitu.

Najintenzívnejšie bol však osídlený mezoregión hornej Ondavy na sklonku doby kamennej - eneolitu (2000-1800 rokov pred n. 1.). Tisícročia predtým a takmer tri tisícročia potom máme len zlomkovito zachytené a rozpoznané nálezy a náleziská, dôkazy osídlenia, ktoré aj napriek tomu svedčia o tom, že v rámci existujúcej kontaktnej zóny to nebol priestor vyslovene "terra nulius".

Na sklonku neskorej doby kamennej prenikajú do tejto oblasti nositelia skupiny východoslovenských mohýl. Na ........ pokračovanie v knihe STROPKOV od Jána Beňka a kol.