motive

Poskytovanie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

V súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach samosprávy v meste Stropkov:

Žiadosť možno podať:
a) písomne ako poštovú zásielku na adresu: Mesto Stropkov, Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov,
b) písomne osobným doručením do podateľne, resp. gestorovi,
c) ústne u gestora (prednosta mestského úradu),
d) faxom na čísle 054/4868805,
e) elektronickou poštou na adresu sekretariat@stropkov.sk
f) iným technicky vykonateľným spôsobom.

 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
a) komu je určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresu pobytu alebo sídlo,
c) ktorých informácií sa žiadosť týka,
d) spôsob, akým sa sprístupnenie navrhuje,
e) musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

K stiahnutiu