motive

Podnikateľská činnosť

V súlade s VZN mesta Stropkov č.6/2014 :

1) Za účelom vzájomnej informovanosti medzi mestom Stropkov a prevádzkovateľom prevádzky, podnikateľ ohlási zriadenie každej prevádzkarne obchodu a služieb na území mesta najmenej 7 dní vopred pred otvorením prevádzky.
Potrebné dokumenty:
- Oznámenie o zriadení prevádzkarne (tlačivo).
- Živnostenský list / výpis z obchodného registra -kópia.
- Nájomná zmluva priestorov , (ak je prevádzkareň zriadená vo vlastných priestoroch - výpis z listu vlastníctva) -kópia.
- Zmena účelu využitia ak je prevádzkareň zriadená v priestoroch kolaudačným rozhodnutím určená na bývanie -kópia.
- Žiadosť s mestom Stropkov o zabezpečenie likvidácie odpadu z prevádzkarne- kópia.

2) Prevádzkovateľ prevádzky oznámi prevádzkový čas, ktorý si stanoví sám, v súlade s prevádzkovou dobou uvedenou vo VZN č. 6/2014 mesta Stropkov podľa účelu prevádzky.

3) Každú zmenu prevádzkovej doby (trvalej, prechodnej) alebo dočasné zatvorenie prevádzky, prevádzkovateľ je povinný oznámiť mestu Stropkov.

4) Pri zrušení prevádzky je prevádzkovateľ povinný informovať oznámením najneskôr 7 dni vopred pred jej zrušením o tejto skutočnosti mesto Stropkov.

5) V reštauračných prevádzkach pri usporiadaní spoločenského kultúrneho podujatia pri vopred určenej uzatvorenej spoločnosti v zmysle pís.c) VZN č.6/2014, usporiadateľ oznámi takéto podujatie mestu Stropkov minimálne 5 dni vopred.

K stiahnutiu