motive

Mestská rada

Mestská rada v Stropkove je zložená z 5 poslancov, ktorých zvolilo mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.

Ing. Dušan Lukáč (zástupca primátora mesta, SIEŤ)
Mgr. Daniel Hubáč (nezávislý)
Mgr. Peter Lehocký (KDH)
Ing. Tibor Paňko (SDS)
Michal Sykora (nezávislý)

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a zároveň kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Okrem toho plní funkciu poradného orgánu primátora.
Plní najmä tieto úlohy:

  • rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva,
  • pripomienkuje návrhy materiálov pred rokovaním mestského zastupiteľstva,
  • zaoberá sa všetkými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov, a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy mestskému zastupiteľstvu alebo primátorovi mesta,
  • pripravuje zasadnutia mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  • organizuje a zjednocuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
  • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.