motive

Mestská polícia

Názov:Mestská polícia Stropkov
Adresa:Nový riadok 326/1, 091 01 Stropkov
Telefón:054 4868888
e-mail:mestskapolicia@stropkov.sk
Náčelník:JUDr. Marián Harmada
Pracovníci:Juraj Lehocký, Miloslav Polák, Peter Šimko, Kamil Lehocký, Slavomír Kmiť

 

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesené mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého vymenúva do funkcie a odvoláva mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta. Mestskú políciu tvoria jej pracovníci, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.

Popis činnosti :

Základné úlohy podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov :

Mestská polícia :

 • zabezpečuje verejný poriadok v meste a jeho priľahlých častiach,
 • spolupôsobí pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov,
  dbá o ochranu životného prostredia v meste a jeho priľahlých častiach,
  dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora mesta,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z miestnej úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

MESTSKÁ POLÍCIA RADI A INFORMUJE

Deti a mládež

Medzi vstupné drogy sa obyčajne zaraďuje alkohol, tabak a marihuana. Slovensko patri medzi krajiny, v ktorých sú prvé dve drogy tolerovanými, legálnymi a možno povedať aj „ preferovanými.“

ALKOHOL je ťažkou a zákernou, pomaly pôsobiacou drogou. Jeho nadmerná konzumácia zapríčiňuje :

 • odumieranie mozgových buniek,
 • cirhózu pečene, v ťažších prípadoch jej rakovinu,
 • žalúdočné ťažkostí až krvácanie žalúdka,
 • vznik depresií niekedy vyvolávajúcich až pokus o samovraždu,
 • zmeny správania,
 • nekoordinovanosť pohybov,
 • že opakované pitie môže viesť zároveň k závislosti,
 • že alkohol často pôsobí aj ako stimulačný prvok k páchaniu rôznej trestnej činnosti.

 

 

TABAK je v Európe známy už celé storočia. Do Británie ho prvýkrát priviezli z Ameriky v roku 1565. Jeho účinky sú pomalšie a neprejavujú sa tak dramaticky ako u alkoholu a tvrdých drog, avšak pre rozšírenosť fajčenia sú pre spoločnosť mimoriadne.

Každý predajca tabakových výrobkov je povinný odoprieť ich predaj osobám mladším ako 18 rokov.

FAJČENIE spôsobuje :

 • ochorenie pľúc ( odborníci tvrdia, že až tretinu všetkých úmrtí na rakovinu pľúc zapríčiňuje fajčenie ),
 • chronickú bronchitídu,
 • srdcový infarkt,
 • rakovinu hrtana, pažeráka, močového mechúra, pankreasu, obličiek,
 • sfarbenie zubov a prstov do žlta,
 • rýchlejšiu tvorbu vrások.

 

 

MARIHUANA prichádza na trh najčastejšie vo forme sivozelených až zelenohnedých fragmentov  listov  rastliny  pod  názvom  konopa  siata  ( canabis sativa ). Fajčenie marihuany ( kanabisu )  spôsobuje :

 • choroby dýchacieho ústrojenstva vrátane rakoviny pľúc,
 • to, že túžba po sexe sa zvyšuje, ale sexuálny výkon znižuje,
 • impotenciu pri dlhodobom užívaní,
 • to, že stres a obavy neznižuje, len otupuje,
 • že už jedno užitie môže ovplyvniť myslenie, reflexy a telesné funkcie na tri aj viac dní,
 • poškodenie pamäte, vnímania a pohybových schopností,
 • poruchy spánku, nespavosť,
 • závislosť, prípadná abstinencia spôsobuje nevoľnosť, hnačku, podráždenosť, nespavosť.

 

 

Dospelých a seniorov

Pri ochrane svojho života, zdravia a majetku je opatrnosť stále na mieste. Preto :

 • pri návštevách ľudí, ktorí sa predstavia, resp. vydávajú za pracovníkov rôznych firiem, poisťovní, sociálnych zariadení a pod. buďte opatrní,
 • je potrebné overiť si totožnosť týchto osôb, ktoré vpúšťame do bytu ( domu ), vypýtať si od nich  občiansky preukaz ( identifikačnú kartu ) alebo iný doklad totožnosti, prípadne poverenie inštitúcie, ktorá ich poverila činnosťou,
 • nenechávať takéto osoby bez dozoru v byte ( miestnosti ) v žiadnom prípade,


V prípade, že odchádzate napr. na dovolenku alebo na dlhšiu dobu opúšťate byt ( dom ) :

 • neoboznamujte neznámych ľudí so svojím zámerom,
 • o vašej neprítomnosti by mali vedieť iba vaši rodinní príslušníci a prípadne súsed, ktorému dôverujete,
 • cenné veci ( peniaze, šperky ) dobre uschovajte či už do bezpečnostných schránok, trezorov, bankových ústavov,
 • svoje cenné veci ( elektronika, cenné zbierky ) majte zdokumentované ( výrobné čísla, fotodokumetácia a pod.),
 • susedov, ktorým dôverujete poproste, aby občas skontrolovali byt, vybrali poštovú schránku, občas otvorili okná a pod.,
 • pred odchodom nezaťahujte žalúzie, závesy,
 • ak je to možné, je potrebné využiť elektronické zariadenie, ktoré v nastavených časoch rozsvieti svetlo v byte, resp. zapne rádioprijímač, televízny prijímač a pod.,
 • nenechávajte kľúče od bytu na všeobecnej známom mieste ( pod kvetináčom, rohožkou, na parapete okná a pod. ),
 • nezabudnite si byt ( dom ) patrične poistiť.

 

 

Vo všeobecnosti platí, že starší ľudia ( senióri ) sú viac dôverčivejší ako mladšia generácia. Aj tu však platí praxou overená teória : „ dôveruj, ale preveruj .“ Aj  preto  starší ľudia, najmä ak sa jedná o osoby osamelé, by nemali :

 • vpúšťať do bytu neznáme osoby, ktoré sa pod nejakou zámienkou domáhajú vstupu. V takom prípade je potrebné si prizvať napr. suseda.


Rodičov

Rodičia by mali pestovať u svojich deti určité návyky, ktoré by viedli k tomu, aby :

 • deti nenosili kľúče od bytu na viditeľnom mieste,
 • nehovorili neznámym osobám kde bývajú, kde pracujú ich rodičia, či sú rodičia doma, kedy sa vrátia a pod.,
 • neotvárali dvere bytu, ale ani vchodové dvere obytného domu neznámym osobám,
 • im deti oznámili kde sú, čo robia, s kým sú, kedy sa vrátia,
 • im okamžite oznámili ak ich niekto obťažuje, a to či už na ulici, v škole a pod.,
 • si dávali pozor na svoje veci, či sú to už bicykle, tašky, mobilné telefóny atď.,
 • po zotmení neostávali vonku samé bez dozoru,
 • ak majú vonku nejaký problém, aby sa s dôverou obrátili na nich a nie na niekoho cudzieho,
 • sa vyvarovali cestovania autostopom.

 

Všetkých

Stará ľudová múdrosť hovorí, že „ príležitosť robí zlodeja. „ Preto by sme mali dodržiavať aspoň niekoľko pravidiel, aby sme im tieto príležitosti  čo najviac sťažili

 • pri nákupoch peňaženku nenechávajte viditeľne v kabelke, nákupnej taške, na pulte, nenoste ich ani v priehľadnej plastovej taške,
 • nákupné tašky, kabelky, peňaženky nenechávajte voľne položené,
 • kabelku , tašku noste uzatvorenú tak, aby prípadný zlodej sa nemohol nepozorovane dostať k jej zapínaniu,
 • pamätajte, že tzv. vreckoví zlodeji využívajú pre svoju „ prácu „ najmä prostredie, kde sa nachádza veľa ľudí, kde dochádza k fyzickým kontaktom, t.j. v obchodoch, nákupných strediskách, autobusoch, vlakoch a pod.,
 • pamätajte, že vreckoví zlodeji zneužívajú na túto činnosť aj maloleté detí, ktoré sú v tomto smere „ veľmi šikovné „,
 • pamätajte, že vreckoví zlodeji môžu pracovať aj v skupinách, kde jeden člen odpúta vašu pozornosť, ďalší vás okradne a ďalší s korisťou ujde,
 • nikdy neotvárajte peňaženku v prítomnosti neznámych osôb,
 • dávajte si pozor aj v peňažných ústavoch pri vyberaní hotovosti, či nie ste objektom pozornosti podozrivých osôb,
 • ak už príde ku krádeži peňazí, ale najmä dokladov ( občiansky preukaz, identifikačná karta, cestovný pas, vodičský preukaz, kreditná karta a pod. ), bez meškania vykonajte opatrenia na ich zablokovanie, t.j. oznámte ich krádež, resp. stratu na príslušných inštitúciách, aby ste zabránili ich zneužitiu.