motive

Matričný úrad

Vybavuje:
MsÚ, Odbor správny a sociálnych vecí,
Matričný úrad,
Hlavná 38/2, Stropkov, budova B, 1.poschodie č.dv. 40
Zamestnanci:
Margita Vereščáková, mverescakova@stropkov.sk
Tel. kontakt:
054/ 4868849


Do pôsobnosti matričného úradu mesta Stropkov patria obce:
Baňa, Breznica, Breznička, Duplín, Krušinec, Potoky, Potôčky, Stropkov, Šandal, Tisinec, Veľkrop, Vojtovce


Vydanie duplikátu matričného dokladu - rodného, sobášneho alebo úmrtného listu, bude žiadateľovi vydaný, len ak matričná udalosť nastala v sídle matričného úradu.

 • matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone,
 • o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, Slánska 31, 080 01 Prešov - Nižná Šebastová,
 • o vydanie matričných dokladov v období od 1.10.1895 do 31.12.1906 je potrebné požiadať Štátny okresný archív vo Svidníku, Partizánska 625/12, 089 01 Svidník

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas

Zápis do osobitnej matriky

narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na

 • území cudzieho štátu
 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • lodi alebo lietadle mimo územia SR
 • území nepatriacom žiadnemu štátu

zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom. Všetky doklady vydané v cudzine musia byť opatrené príslušnými legalizačnými doložkami podľa platných medzinárodných zmlúv a musia byť preložené súdnym prekladateľom do slovenského jazyka. O zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine treba požiadať. Matričný úrad vybavuje žiadosti občanov len s trvalým pobytom v obvode matričného úradu. Žiadosti o zápis do osobitnej matriky sa podávajú aj na zastupiteľskom úrade SR v cudzine.


Uzavretie manželstva

K žiadosti o uzavretie manželstva je potrebné doložiť tieto doklady

Snúbenci sú občanmi SR

A. Slobodní:
a) rodný list - originál (osvedčená fotokópia)
b) platný občiansky preukaz

B. Ovdovelí:
a) všetky doklady pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) úmrtný list manžela(ky)

C. Rozvedení:
a) všetky doklady uvedené pod bodom A, a okrem toho ešte:
b) právoplatné súdne rozhodnutie, ktorým bolo skoršie manželstvo rozvedené

Maloleté osoby (od 16 do 18 rokov) predkladajú tiež právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.

D. Cudzinci:
a) rodný list
b) doklad o štátnom občianstve
c) úmrtný list zomretého manžela ( v prípadoch ovdovených)
d) rozhodnutie o rozvode manželstva opatrené doložkou právoplatnosti (v prípadoch rozvedených žiadateľov)
e) potvrdenie o bydlisku/pobyte
f) potvrdenie o osobnom stave
g) osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva, v ktorom príslušné úrady cudzieho štátu okrem údajov o cudzincovi (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko) uvedú, že je spôsobilý podľa zákona jeho domovského štátu uzavrieť manželstvo

Všetky uvedené doklady a potvrdenia musia mať:
a) legalizačnú doložku APOSTILLE - ak je daný štát účastníkom Haagskeho Dohovoru z 5.10.1961,
b) alebo musia byť legalizované Ministerstvom zahraničných vecí danej krajiny ako aj našim zastupiteľským úradom v danej krajine
c) musia byť preložené do slovenského jazyka súdnym prekladateľom,
d) ak cudzinec neovláda slovenský jazyk, súdny tlmočník musí byť i pri uzavretí manželstva

Požiadavky a náležitosti cudzozemských dokladov je najvhodnejšie preveriť priamo na matričnom úrade. Lehota snúbencov preložiť všetky platné doklady matričnému úradu je najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva (§ 28 zák. č. 154/1994 Z. z.)


Úmrtie

K vybaveniu potrebujete:

 • tlačivo List o prehliadke mŕtveho vydané a potvrdenie lekárom alebo zdravotníckym zariadením v 3 - 4 vyhotoveniach, občiansky preukaz zosnulého, ak ide o cudzinca cestovný pas, resp. povolenie na pobyt v SR, v prípade osoby mladšej ako 15 rokov jej rodný list a OP zákonného zástupcu
 • na základe uvedených dokladov bude pozostalým vydaný úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb a podané ďalšie informácie

Zmena mena a priezviska

Matričný úrad vykonáva zmenu mena a priezviska podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov

 • cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 • doplnenie druhého a tretieho mena do knihy narodení
 • zrušenie zápisu druhého a tretieho mena v knihe narodení
 • zmena poradia mien v knihe narodení
 • z dôvodu zmeny pohlavia
 • po rozvode manželstva do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu
 • bez koncovky slovenského prechyľovania

Zmena mena alebo priezviska sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide. Pri zmene mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok. Na zmenu mena alebo priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradnej osvedčeným podpisom. Je potrebné doložiť aj pôvodný rodný list.

Zmenu mena a priezviska podľa § 6 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov vykonáva Obvodný úrad - OVVS.


Určenie otcovstva

 • pred narodením dieťaťa
 • po narodení dieťaťa

Správne poplatky

 • prvý výpis z matriky bez poplatku
 • za každý ďalší výpis sa platí 5 € v hotovosti
 • nahliadnutie do matriky za každý zväzok 2 €
 • žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10 €
 • príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti 10 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €
 • uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 €
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70 €
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 €
 • uzavretie manželstva ak ani jeden so snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 20 €
 • povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 €