motive

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Vybavuje:
MsÚ, Odbor finančný a správy daní,
Hlavná 38/2, Stropkov, budova B, prízemie. č.dv.
Zamestnanci:
Ing. Iveta Špaková, ispakova@stropkov.sk
Tel. kontakt:
054/ 4868833


V zmysle zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, MsÚ Stropkov zabezpečuje správu miestnych daní a poplatku za KO, vedie evidenciu a poskytuje zníženia a oslobodenia v zmysle platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta. Poplatok vyrubí správca poplatku platobným výmerom.

Poplatková povinnosť vzniká:
a) u fyzickej osoby dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu v evidencii obyvateľstva, prípadne dňom kedy vznikne právo skutočne nehnuteľnosť užívať na iný účel ako na podnikanie, a to tým dňom, ktorý nastane skôr,
b) u právnickej osoby dňom, kedy vznikne právo užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie,
c) u podnikateľa dňom, kedy vznikne právo užívať nehnuteľnosť za účelom podnikania.

Ohlásenie z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010 majú povinnosť podať pri vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti do 31.01.2010 všetci podnikatelia, právnické osoby, oprávnení užívať alebo užívajúci nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa na území Mesta Stropkov, určenú na podnikanie, alebo na iný účel ako na podnikanie.
Poplatníci sú pri vzniku poplatkovej povinnosti v priebehu spoplatňovacieho obdobia povinní podať ohlásenie správcovi poplatku do 30 dní od skutočnosti rozhodujúcej pre vznik poplatkovej povinnosti.
Fyzické osoby podávajú ohlásenie len vtedy, ak nie sú prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt a užívajú, alebo sú oprávnení užívať nehnuteľnosť na území Mesta Stropkov. Občania prihlásení na trvalý alebo prechodný pobyt ohlásenie k poplatku za komunálny odpad nepodávajú.

Mesto Stropkov môže znížiť alebo odpustiť poplatok na základe písomnej žiadosti poplatníka každoročne doručenej na mestský úrad a predložení dokladov uvedených v Čl. XXIV Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2008 v znení neskorších zmien o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady.


Všetky ďalšie informácie týkajúce sa miestnych daní a poplatku za komunálny odpad v Meste Stropkov nájdete vo VZN č. 4/2008 v znení neskorších zmien o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stropkov, ktoré bolo vydané v súlade so zákonom NR SR č. 582/2004 Z.z. v platnom znení

 

K stiahnutiu