motive

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

K vybaveniu potrebujete:
- žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné dáta žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti,
- potvrdenie o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, vrátane prídavkov na deti a výživného ,
- v prípade, že je žiadateľ alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované, nezamestnaní, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie a doklad o poberaní podpory v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi,
- u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy, doklad o úhrade mimoriadnych výdavkov

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 30 dní

Upozornenie: Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je poskytovaná iba občanom s trvalým pobytom v meste Stropkov

Zákonná úprava: VZN mesta Stropkov č. 1/2007, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi mestom Stropkov


K stiahnutiu