motive

Informácie pre majiteľov psov

Zoznam evidovaných psov v Stropkove

Mesto Stropkov ako správca dane podľa § 99 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam psov evidovaných na území mesta.

Samospráva aj takýmto spôsobom reaguje na časté otázky občanov ohľadom evidencie ich štvornohých miláčikov. Každý občan mesta si teraz môže prostredníctvom zoznamu overiť evidenciu psov a v prípade, že má akékoľvek pochybnosti o správnosti údajov, môže navštíviť Mestský úrad, kde mu zamestnanci Odboru financií a správy daní skontrolujú evidenciu týkajúcu sa jeho psa. Tento zoznam neobsahuje zoznam mien daňovníkov, ale zoznam psov, v ktorom si môže každý zistiť počet prihlásených psov podľa ulíc, adresy, čísla známky alebo podľa plemena.

Akékoľvek nezrovnalosti v evidencii psov môžu občania zaslať aj na e-mail: mesto@stropkov.sk.

K stiahnutiu

Užitočné informácie

Skôr ako si zaobstaráte psa, oboznámte sa so súvisiacou legislatívou, teoretickými poznatkami o starostlivosti, výchove a výcviku psa, vezmite do úvahy svoje časové, ekonomické, priestorové a tiež fyzické predpoklady. Pri výbere psa zvážte jeho veľkosť, temperament, povahové vlastnosti, dĺžku srsti i motív chovu, pretože ste zodpovední za kvalitu jeho života, za jeho správanie i za jeho vplyv na okolie. Správanie sa každého psieho jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného prístupu jeho majiteľa. Adekvátnou výchovou musí prejsť každý pes bez ohľadu na plemeno, výchova psa je povinnosťou jeho majiteľa. Pri nedostatočnej, či zanedbanej výchove bude takmer každý pes potenciálne nebezpečný pre svoje okolie. Ak neviete, ako na to, pomoc nájdete v odbornej literatúre.

Základné legislatívne normy

Problematikou držania a vodenia psov sa zaoberá zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Na chov psov sa čiastočne vzťahuje aj zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a tiež vyhláška č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.

Povinnosti vlastníka

  • PRIHLÁSIŤ PSA NA EVIDENCII

Mestský úrad v Stropkove vedie evidenciu psov držaných na území mesta Stropkov. Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je nepretržite držaný na území mesta viac ako 90 dní.
Do evidencie sa zapisuje najmä:
- evidenčné číslo psa
- tetovacie číslo alebo číslo čipu, ak ho pes má
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu majiteľa psa
- údaje o psovi - meno, dátum narodenia, plemeno, vek, farba
- úhyn alebo strata psa, darovanie psa
Zoznam evidovaných psov
Po vyplnení príslušného tlačiva na ohlasovaciu povinnosť vydá Mestský úrad v Stropkove držiteľovi psa evidenčnú známku .
Na známke je uvedené:
- číslo psa
- názov obce
- údaj o tom, či je pes nebezpečným psom.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný čo najskôr oznámiť na Mestský úrad Stropkov, kde mu bude vydaná náhradná známka za poplatok 1,65 €.
Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny oznámiť na Mestský úrad v Stropkove.

  • ZAPLATIŤ DAŇ

Tá sa platí za prvý úplný mesiac, v ktorom ste majiteľom psa. Daň sa vyrubuje aj spätne (teda aj za mesiace pred zahlásením psa do evidencie). Daň sa platí ročne (v prípade vyrubenia dane počas roka sa platí pomerná čiastka). Daňovník ja povinný zaplatiť vyrubenú daň do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Zánik daňovej povinnosti je daňovník povinný oznámiť Mestskému úradu v Stropkove najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti. V prípade nedodržania určenej lehoty, mu zaniká nárok na vrátenie pomernej časti dane za zostávajúce mesiace príslušného zdaňovacieho obdobia.
Daň sa platí za každého vlastneného psa
Daň za psa je možné zaplatiť prevodom na účet mesta Stropkov, poštovým peňažným poukazom alebo do pokladnice Mestského úradu v Stropkove na Hlavnej 38/2.
Výška dane
Daň za jedného psa sa stanovuje ročne a platí sa za každého vlastneného psa.
Je určená takto:
- pes chovaný v bytovom dome: 23,23 €
- pes chovaný v rodinnom dome: 6,63 €
- v podnikateľských objektoch: 16,59 €
Priznanie k dani za psa za všetkých chovaných psov je daňovník povinný podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti na Mestský úrad v Stropkove. Daň za psa vyrubí mesto Stropkov rozhodnutím.

Pri vzniku daňovej povinností dane za psa je daňovník povinný podať daňové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti. Ak daňovník podal priznanie k dani za psa a v priebehu zdaňovacieho obdobia vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný podať čiastkové priznanie najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Mesto vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Primátor mesta môže v individuálnych prípadoch znížiť svojím rozhodnutím daň za psa.

 

VODENIE PSA NA VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo na psom vykonáva dohľad.
Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve sa nebezpečné psy môžu pohybovať len s nasadeným náhubkom.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný mať pri sebe pomôcku na odstránenie výkalov a výkaly bezprostredne odstrániť.
Majitelia psov, ktorí majú psa zaevidovaného na Mestskom úrade v Stropkove si môžu sadu vreciek na exkrementy vyzdvihnúť v kancelárii Odboru financií a správy daní MsÚ v Stropkove.
Exkrementy je možné odkladať do všetkých zberných nádob na komunálny odpad, okrem nádob na separovaný zber - sklo, papier, plasty.

ČO ROBIŤ V TÝCHTO PRÍPADOCH
Strata psa
Hneď po zistení straty psa by sa majiteľ mal pokúsiť o jeho svojpomocné vyhľadanie. Keď je toto neúspešné, odporúčame obrátiť sa na Mestskú políciu v Stropkove. Ak bol pes odchytený a umiestnený do útulku, je majiteľ povinný si ho prevziať a uhradiť náklady spojené so starostlivosťou o neho. Ak sa pes nenájde, je jeho majiteľ povinný do 30 dní oznámiť túto skutočnosť na Mestský úrad v Stropkove a pes bude na základe vyplneného čestného vyhlásenia vyradený z evidencie.
Nález psa
V prípade, ak nájdete neznámeho psa, pokúste sa, ak je to možné, informovať jeho majiteľa. Majiteľa psa je možné zistiť podľa čísla na evidenčnej známke, ktorá by mala byť na obojku, ak je pes prihlásený do evidencie na Mestskom úrade v Stropkove. Ak pes nemá obojok a ani žiadnu známku, je považovaný za túlavého psa a v tom prípade ho ohláste na Mestskú políciu v Stropkove. V záujme vlastnej bezpečnosti sa k opusteným a túlavým psom nepribližujte.

Uhryznutie psom
Pri uhryznutí psom musí postihnutý bezodkladne vyhľadať lekársku pomoc.
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný (ak nebol použitý v nutnej obrane alebo krajnej núdzi) oznámiť Mestskému úradu v Stropkove. Mestský úrad vydá držiteľovi psa, ktorý uhryzol človeka, evidenčnú známku nebezpečného psa.
Majiteľ psa je povinný preukázať uhryznutej osobe a veterinárovi, že pes bol očkovaný proti besnote a bez meškania zabezpečiť jeho veterinárne vyšetrenie.

Obťažovanie okolia
V prípade, že pes svojim správaním (štekot, zavýjanie, znečisťovanie spoločných nebytových priestorov a pod.) obťažuje svoje okolie, je možné obrátiť sa na správcu bytového domu alebo na Mestskú políciu v Stropkove. V krajnom prípade je možné v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka podať na jeho majiteľa občiansko-právnu žalobu na Okresný súd vo Svidníku.

Cestovanie so psom
Pre cestovanie do zahraničia je nutný pas spoločenského zvieraťa, vystavený povereným veterinárnym lekárom, ktorý preukazuje platnú vakcináciu proti besnote nie staršiu ako 1 rok a nie mladšiu ako 30 dní. Pes musí byť nezameniteľne označený zreteľne čitateľným tetovaním alebo mikročipom.
V autobusoch verejnej dopravy je možné prepravovať najviac jedného psa, ktorý má nasadený náhubok a drží sa na krátkej vôdzke.

Ochrana a týranie zvierat
Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a životné potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania sa. Týranie zvierat je každé konanie, ktorým sa spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia, poruchy správania, neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie, obmedzuje sa výživa a napájanie. Takéto konanie je v zmysle §22, odsek 2 a 3 Zákona č. 39/2007 Z. Z. o veterinárnej starostlivosti zakázané.
Zakazuje sa tiež dopovať zvieratá alebo im podávať chemické a omamné látky poškodzujúce ich zdravie, používať podnety, predmety alebo pomôcky vyvolávajúce bolesť, štvať zviera proti zvieraťu, používať zviera ako cenu v súťažiach, propagovať týranie zvierat alebo zápasy zvierat, použiť zviera ako živú návnadu, usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu.
V prípade podozrenia na týranie psa sa obráťte na príslušníkov Policajného zboru (č. tel. 158) alebo na Mestskú políciu v Stropkove (č. tel. 054/4868888).

Úhyn psa
Nález uhynutého psa na verejnom priestranstve alebo na miestnej komunikácii oznámte na Mestskom úrade alebo mestskej polícii, ktorí zabezpečia jeho odstránenie.

Dôležité adresy
Mestský úrad Stropkov
Odbor financií a správy daní
Hlavná 38/2
091 01 Stropkov
Tel: 054/486 8834

Mestská polícia
Nový riadok 1
091 01 Stropkov
Tel.: 054/486 8888
e-mail: mesto@stropkov.sk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník
Doktora Pribulu 466/2
089 01 Svidník
Tel.: 054/286 10 84

 


________________________________________
Desatoro pre chovateľov psov.
1. Pred kúpou psa zvážte, či by u Vás nenašiel domov pes z útulku. Zadovážte si knihy psoch, aby ste rozumeli psím potrebám.
2. O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho život, niekedy aj 14 rokov.
3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veterinárneho lekára.
4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej prechádzky so psom.
5. Aj Váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný výcvik.
6. Každý pes potrebuje len jedného pána.
7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách používajte obojok, vôdzku a náhubok.
8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskoviská.
9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať výkaly po vašom psovi.
10. Po dovŕšení 6 mesiacov veku nahláste psa na mestskom úrade, kde dostane identifikačnú známku.


Psie desatoro
1. Môj život trvá desať až pätnásť rokov. Každé odlúčenie od teba znamená pre mňa utrpenie. Pomysli na to, než si ma zaobstaráš.
2. Daj mi čas porozumieť, čo odo mňa vyžaduješ.
3. Pestuj si dôveru vo mňa - tvojou dôverou ja žijem.
4. Nikdy sa na mňa dlho nehnevaj a nezatváraj ma za trest. Ty máš svoju prácu, svoju zábavu a svojich priateľov, ja mám len teba.
5. Často sa so mnou rozprávaj. Tvojim slovám ja nerozumiem, zato však hlasu, ktorým sa na mňa obraciaš áno.
6. Vedz, že nezabudnem nikdy, ako so mnou jednáš.
7. Pomysli, skôr ako ma udrieš, že moje čeľuste môžu poľahky rozdrviť kosti tvojej ruky, ale ja ich nikdy nepoužijem.
8. Skôr ako mi pri práci mrzuto vytkneš neochotu, tvrdohlavosť a lenivosť, skús si uvedomiť, že ma možno trápi nevhodná potrava, možno som bol dlho vystavený na slnku alebo mám už opotrebované srdce.
9. Postaraj sa o mňa keď zostarnem - aj ty budeš raz starý.
10. Buď so mnou v každej ťažkej chvíli. Nepovedz nikdy: "Nech sa to stane v mojej neprítomnosti" - s tebou bude pre mňa všetko ľahšie...