motive

Hlavný kontrolór

Ing. Gabriela Maruščáková


Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Tel.: +421(0)54 4868811
E-mail: gmaruscakova@stropkov.sk

1. Hlavný kontrolór má postavenie ostatného vedúceho zamestnanca mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta.
Kontrolná činnosť je zameraná na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto využíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta, kontrolu vybavovania sťažností a petícií a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi.
Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré ustanovuje osobitný zákon a zásady kontrolnej činnosti.
2. Hlavný kontrolór plní tieto úlohy:

a. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení bodu 1,
b. raz za šesť mesiacov predkladá mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najmenej 15 dní pred rokovaním zverejnený na úradnej tabuli mesta,
c. vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k návrhu záverečného účtu pred schválením v mestskom zastupiteľstve,
d. predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, správu o kontrolnej činnosti,
e. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
f. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami získanými mestom zo štátneho rozpočtu alebo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,

3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov a iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti

4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podliehajú:

a. mestský úrad,
b. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
c. právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
d. iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu, dotýkajúcom sa tohto majetku,
e. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

5. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.

6. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:

a. poslanca,
b. primátora mesta,
c. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je mesto,
d. iného zamestnanca mesta,
e. podľa osobitného predpisu.

7. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká

a. vzdaním sa funkcie,
b. odvolaním z funkcie,
c. uplynutím jeho funkčného obdobia,
d. smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho
e. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
f. dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
g. dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2.

8. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo na 6 rokov.

K stiahnutiu