motive

Hlásenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Prihlásenie občana nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu matky. Ak ide o dieťa narodené na území SR, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni. Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí.


K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa
- platný cestovný doklad SR, alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemáte občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
Doklad o oprávnení užívať byt:
- list vlastníctva - v prípade, že ste vlastníkom alebo spoluvlastníkom budovy alebo jej časti
- nájomnú zmluvu na dobu neurčitú - v prípade, že ste nájomcom
- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s prihlásením (vlastník budovy alebo jej časti alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase zároveň list vlastníctva, nájomca bytu nájomnú zmluvu na dobu neurčitú)
- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci a nájomca nemôžu dostaviť osobne
(k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva, nájomca nájomnú zmluvu na dobu neurčitú)


Poplatok: bez poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)

Zákonná úprava: § 3 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov


 

K stiahnutiu