motive

Hlásenie prechodného pobytu


Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území SR trvať viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac päť rokov. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu PP.

K vybaveniu potrebujete:
- platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá zákonný zástupca rodný list dieťaťa
Doklad o oprávnení užívať byt:
- list vlastníctva - v prípade, že ste vlastníkom budovy alebo jej časti
- nájomná zmluva - v prípade, že ste nájomcom
- súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov a nájomcu, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s prihlásením (vlastník domu alebo bytu alebo všetci spoluvlastníci predkladajú pri súhlase list vlastníctva, nájomca bytu nájomnú zmluvu).
- písomné potvrdenia o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s overeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci a nájomca nemôžu dostaviť osobne
(k prihláseniu je potrebné doložiť zároveň list vlastníctva a nájomnú zmluvu ak dáva súhlas aj nájomca)


Poplatok: bez poplatku


Lehota na vybavenie: na počkanie (po splnení zákonom stanovených podmienok)


Zákonná úprava: § 8 zákona NR SR č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

 

 

K stiahnutiu