motive

Stropkovská ZUŠ-ka oslavuje polstoročnicu

28. máj 2015

STROPKOV (27. máj 2015) Základná umelecká škola Františka Veselého v Stropkove si vo štvrtok 28. mája popoludní pripomenie na slávnostnej akadémii 50. výročie založenia. V programe predvedú svoje umenie žiaci i pedagógovia školy a pre širokú verejnosť budú v divadelnej sále kultúrneho strediska pripravené hudobné, tanečné i literárno-dramatické vystúpenia.
Prvopočiatky záujmu o hudobné vzdelávanie v Stropkove siahajú do rokov 1952 až 1956, kedy sa začínajúcim hudobníkom začali venovať učitelia Eugen Čepeľa a Alžbeta Kuzmová. Od 2. marca 1956 začal pri vtedajšom Dome osvety pôsobiť hudobný kurz s 91 žiakmi pod vedením Ladislava Havlíčka s manželkou Anastáziou. Hru na husliach, klavíri a akordeóne vyučovali v drevenej budove priestorov osemročnej strednej školy. Samotná Ľudová škola umenia začala písať svoju históriu 1. septembra 1964. Vznik tejto ustanovizne bol dôležitým krokom v rozvoji umeleckého nadania žiakov z mesta a blízkeho okolia a samozrejme aj hodnotným prínosom pre rozvoj kultúry v regióne. Prvým riaditeľom novej školy bol Michal Kolcun, v roku 1968 ho vystriedala Eva Bedruňová, neskôr vo funkcii pôsobili Dušan Leško, Miloslav Cimbala a od roku 2013 vedie ZUŠ-ku Miroslava Prusáková. „Päťdesiat rokov existencie našej školy je polstoročím činorodej a zmysluplnej umeleckej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagógov, spolu so žiakmi a ich rodičmi, ako aj úzkej spolupráce so zriaďovateľom - mestom Stropkov. Našim cieľom je propagácia a popularizácia hudobného, výtvarného, tanečného a dramatického umenia. Veľmi ma teší, že za uplynulé desaťročia absolvovalo štúdium na našej škole nespočetné množstvo talentovaných žiakov, pre ktorých umenie ostalo navždy súčasťou ich každodenného života," povedala riaditeľka M. Prusáková.
Činnosť školy sa popri základnom vyučovacom procese sústreďuje na organizovanie verejných, výchovných, absolventských a vianočných koncertov, výtvarných a literárno-dramatických prehliadok. Žiaci stropkovskej ZUŠ F. Veselého sa aktívne zapájajú do programov organizovaným najmä Odborom školstva a kultúry MsÚ v Stropkove. V máji 2005 sa po prvýkrát v histórii konala regionálna klavírna súťažná prehliadka Stropkovská klavírna jar, ktorá  nadviazala na dlhoročnú tradíciu školskej klavírnej súťažnej prehliadky. V tom istom roku bol škole pri príležitosti 40. výročia jej založenia udelený čestný názov Základná umelecká škola Františka Veselého, akademického maliara žijúceho v Stropkove.
Školu v súčasnosti navštevuje 438 žiakov v štyroch umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom tanečnom a literárno-dramatickom pod odborným vedením 21 pedagógov. Základné umelecké vzdelanie dostali v Stropkove aj akademický maliar Peter Kocák PhD., Ing arch. Emil Makara, akademický sochár Milan Remeta či akademický maliar Doc. Miroslav Nicz. Vo vysokoškolskom štúdiu ďalej pokračovali aj Dana Danková, Renáta Rothová, Katarína Mašlejová, Eva Palčisková.

-msú-