motive

Stropkov vykúpi posledné dve nehnuteľnosti v historickom centre mesta

30. jún 2017

(STROPKOV, 29. jún 2017) Stropkovskí poslanci absolvovali v stredu sedemhodinový rokovací maratón v rámci 25. zasadnutia mestského zastupiteľstva. Najzásadnejšími bodmi bola úprava mestského rozpočtu, schvaľovacím procesom prešli tri všeobecne záväzné nariadenia a schválili aj štyri doplnky smerného územného plánu. V rámci majetkových prevodov prešiel návrh na odkúpenie nehnuteľností na tamojšom námestí od pôvodných vlastníkov.

Vstúpili do programu ROMACT, žiadajú financie na občianske hliadky

Stropkovská samospráva prijala akčný plán vo vzťahu k marginalizovaným komunitám. V rámci programu ROMACT financovaného EÚ a Radou Európy budú podporovať vzájomnú komunikáciu a spoluprácu samosprávy a občanov s cieľom skvalitniť životné podmienky miestnych členov marginalizovaných skupín a celkovo zlepšiť dialóg medzi majoritou a menšinou. „Výsledkom práce facilitátora programu, pracovných skupín zapojených do programu a vedenia mesta je predkladaný akčný program, ktorý je krátkodobým plánom úloh na najbližšie obdobie, vychádza z momentálne dostupných možností mesta a aktuálnych výziev a je v súlade s PHSR,“ vysvetlil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

V rámci strategických cieľov sa mesto v krátko a strednodobom horizonte zameria na oblasti rozvoja technickej infraštruktúry, odpadové hospodárstvo, sociálne služby a zdravotníctvo, výstavbu bytov nižšieho štandardu, ako aj lepšej dostupnosti vzdelania a voľnočasových aktivít. Program ROMACT prebieha v šiestich európskych krajinách, na Slovensku je doň zapojených šesť samospráv, pričom Stropkov je prvým mestom, ktoré bude program realizovať.

S touto problematikou súvisí aj podaný projekt mesta Stropkov na zriadenie miestnych občianskych poriadkových služieb (MOPS) v rámci aktuálnej výzvy Ministerstva vnútra. Ak bude samospráva úspešná, v Stropkove bude vytvorených osem nových pracovných miest. Hliadkujúci by mali zabezpečovať činnosti súvisiace s monitorovaním dodržiavania verejného poriadku, pravidiel cestnej premávky a budú súčinní s príslušnou mestskou či štátnou inštitúciou. 

Tri nové VZN o pyrotechnike, odpadoch a školských obvodoch

Stropkov nasleduje príklad iných miest a s výnimkou Silvestra a prvých hodín Nového roka bude platiť celoplošný zákaz používania zábavnej pyrotechniky. Výnimkou budú niektoré podujatia organizované mestom, svadby a iné rodinné oslavy, pričom použitie pyrotechniky bude podmienené súhlasom primátora na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti.  Kontrolu dodržiavania nariadenia bude vykonávať mestská polícia. Za jeho porušenie hrozia fyzickým osobám sankcie do 33 eur, resp. 500 eur, ak nariadenie poruší právnická osoba, sankcia môže dosiahnuť až 6638 eur.

Poslanci v ďalšom priebehu rokovania schválili aj VZN o o školských obvodoch základných škôl a VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Prijatie oboch nariadení bolo nevyhnutné z dôvodu ich zosúladenia s platnou právnou úpravou.

Prokurátor napadol poplatky za rozkopávky ulíc

V minulom roku prijalo mesto VZN o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Jedným zo zásadných opatrení nariadenia bola možnosť stanoviť návratnú finančnú zábezpeku pre realizátorov prekopávok a podvrtávok miestnych komunikácií a verejných priestranstiev. Mesto tak chcelo predísť situáciám, kedy boli chodníky, cesty a mestské pozemky často odovzdávané po ohlásenom termíne realizácie určeného stavebným úradom, ale hlavne neboli odovzdávané vo vyhovujúcom stave. Začiatkom mája bol mestu doručený protest prokurátora Okresnej prokuratúry Svidník, ktorým navrhuje predmetné VZN, ako nezákonné, zrušiť. Stanovením finančnej zábezpeky za realizáciu rozkopávok na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách vo vlastníctve mesta samospráva podľa názoru prokurátora prekročila normotvornú právomoc zakotvenú v Ústave SR.

Právny zástupca mesta sa so stanoviskom prokurátora nestotožnil a odvolávajúc sa na výklad Ústavy SR i nálezy Ústavného súdu SR, ale i podobnú prax v iných mestách, odporučil mestskému zastupiteľstvu nevyhovieť protestu prokurátora a VZN ponechať v platnosti. Tento návrh poslanci potrebnou väčšinou hlasov schválili a tak samospráva bude čakať, ako sa k situácii postaví prokuratúra.

Mesto odkúpi aj posledné dva staré domy na námestí

Očakávaným bodom rokovania boli majetkové prevody nehnuteľností. Stropkovom už niekoľko rokov rezonuje problematika vykúpenia posledných dvoch domov, ktoré v historickom centre mesta nepôsobili esteticky a boli častou témou diskusií. V rámci realizácie prvých troch etáp rekonštrukcie námestia, ktorá prebiehala v rokoch 2007 až 2011, boli postupne vykúpené a asanované staré domy z pred i povojnového obdobia. Posledné dve nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve nachádzajúce sa na námestí doteraz bránili v realizácii záverečnej etapy rekonštrukcie centra Stropkova. „Pri stanovení kúpnej ceny sme vychádzali z predchádzajúcich rokovaní, ktoré v prvej fáze začal ešte môj predchodca. V roku 2007, kedy začal proces výkupu nehnuteľností, prebehli s každým z vtedajších vlastníkov individuálne rokovania a v jednom prípade bola vtedy stanovená cena za bývalé pohostinstvo na 6 miliónov korún. Rovnakú požiadavku mali aj dve stropkovské rodiny, vlastníci zostávajúcich dvoch domov, ale mesto na to už nereflektovalo. Rokovania sme v januári roku 2015 obnovili s tým, že mesto má záujem o korektnú dohodu, rovnaký cieľ deklarovali aj súčasní vlastníci. Zopakovali svoju požiadavku a žiadali vyplatiť za každý z domov 200 tisíc eur, ako ekvivalent vtedajších šiestich miliónov. Vedenie mesta i mestská rada napokon pristúpilo k dohode a na zastupiteľstvo bol predložený takýto návrh,“ vysvetlil primátor Ondrej Brendza. Zo sedemnástich prítomných poslancov podporilo tento návrh štrnásť. Na výkup nehnuteľností využije mesto prostriedky z fondu rozvoja bývania vytvoreného aj z predaja mestských bytov. Spolu tak dvom rodinám vyplatia v troch splátkach 400 tisíc eur. Asanácia domov je naplánovaná na budúci rok, následne mesto začne proces prípravy IV. etapy rekonštrukcie námestia.

-msú-