motive

Stropkov hospodáril s prebytkom vyše pol milióna eur

24. apríl 2017

Do miestnych komunikácií a modernizácie komunálnej techniky investujú 650 tisíc
STROPKOV (24. 4. 2017) Stropkovská samospráva má za sebou vydarený rok. Na stredajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva to pri predkladaní Záverečného účtu mesta skonštatoval primátor Ondrej Brendza. Celkové príjmy mesta vlani dosiahli 10 665 029 eur, výdavky boli vyčerpané v čiastke 10 163 240 eur. Mesto tak hospodárilo s prebytkom 501 789,34 eur. Rok pred tým bola samospráva v pluse vyše 303 tisíc eur a tak v Stropkove hodnotia uplynulé dva roky ako veľmi úspešné. A to tak z hľadiska konsolidácie verejných financií, ako aj z pohľadu zrealizovaných investícií. „Tieto čísla sú výsledkom zodpovedného hospodárenia a realizácie viacerých úsporných opatrení. Už po svojom nástupe do funkcie primátora som zdôrazňoval, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú tie ušetrené. Je to spoločný úspech vedenia mesta a zastupiteľstva," uviedol primátor. Okrem výrazného šetrenia na verejných výdavkoch ovplyvnil hospodárenie mesta aj pozitívny vývoj výšky podielových daní a efektívnejší výber miestnych daní a poplatkov. Pozitívne výsledky dosiahli aj mestské obchodné spoločnosti (futbalový klub MŠK Tesla Stropkov, s.r.o., výrobca tepla a správca bytov Byhos, s.r.o.) a príspevková organizácia Služba, m. p., ktoré rok 2016 ukončili v pluse.
Stropkov prijal v uplynulých dvoch rokoch tri úvery. Dva krátkodobé na financovanie europrojektov rekonštrukcie verejného osvetlenia a kultúrneho strediska už splatili, úver zo ŠFRB na výstavbu bytov je hradený nájomníkmi dvoch novovybudovaných bytoviek.
Mesto zrealizovalo v minulom roku aj viacero investícií. Za takmer 30 tisíc eur prebehla kompletná rekonštrukcia verejného rozhlasu, vyše 30 tisíc investovali do rozšírenia a modernizácie siete verejného osvetlenia. Na miestne komunikácie a nové parkoviská išlo takmer 106 tisíc eur. Po 70 rokoch obnovili oplotenie historického parku v centre mesta, Kultúrne stredisko vybavili bezbariérovou plošinou, investovali do prímestskej rekreačnej zóny Pod vlekom či prvej fázy budovania cykloturistickej infraštruktúry. „Pozitívne hospodárenie nášho mesta netreba brať ako samozrejmosť a po opačné prípady nemusíme ísť ďaleko. Nie je pravidlom, že všetky samosprávy hospodária s takým prebytkom. My sme sa vydali cestou konsolidácie a na druhej strane investícií do úsporných opatrení a projektov, ktoré skvalitnia život obyvateľov nášho mesta," uzavrel primátor.
Obnovia viac ako 30 ulíc, kúpia novú techniku a zveľadia cintoríny
Okrem hodnotenia uplynulého roka bola jedným z kľúčových bodov zasadnutia zastupiteľstva zmena aktuálneho mestského rozpočtu. Na opravy, údržbu a budovanie nových úsekov chodníkov, ulíc a parkovísk a zveľaďovanie verejných priestranstiev vyčlenilo mesto viac ako 420 tisíc eur. Čiastočnou alebo úplnou rekonštrukciou by malo prejsť viac ako 30 ulíc a verejných plôch v Stropkove. Do obnovy vojenských a civilných cintorínov investujú 120 tisíc eur. Po rokoch sa rozhodli modernizovať komunálnu techniku využívanú podnikom Služba. Na kúpu kompaktora na zhutňovanie skládky TKO, multifunkčného komunálneho vozidla na zametanie a kropenie ulíc a traktorbagra vyčlenili bezmála 200 tisíc eur. „Všetky tieto aktivity budeme hradiť z vlastných prostriedkov, bez zadlžovania mesta. Navyše, v rezervnom fonde nám pre tento rok ostáva ďalších 230 tisíc eur," zdôraznil primátor.
V priebehu mája tiež plánujú dokončiť dve nové detské ihriská v obytných zónach. Radnica sa intenzívnejšie začína zaoberať aj štvrtou etapou rekonštrukcie námestia a historického hradného areálu v okolí kostola a kaštieľa. Prvým krokom bude vykúpenie dvoch rodinných domov a pozemkov na tomto území. V aktuálnom rozpočte je na tento účel vyčlenených 200 tisíc eur. V oblasti rozvoja cestovného ruchu sa plánujú zamerať na obnovu a propagáciu národných kultúrnych pamiatok - samospráva pripravuje novú monografiu mesta a v rámci rozvojových projektov bude financovať archeologický prieskum kostolnej veže, ktorú plánujú sprístupniť verejnosti.
Z eurofondov chcú modernizovať školy, budovať skládku a vyznačiť cyklotrasu
Stropkov sa v tomto roku pripravuje aj na realizáciu viacerých väčších projektov. Aktuálne prebieha rekonštrukcia materskej školy na ul. Matice slovenskej za vyše 550 tisíc eur, úspešní boli v cezhraničnom projekte s poľským Rzeszowom v hodnote viac ako 235 tisíc a prostredníctvom mestského podniku Služba je v príprave realizácia projektu vybudovanie skládky biologicky rozložiteľného odpadu a dodávka súvisiacej techniky za takmer 1,1 mil. eur. V hodnotiacom procese sa nachádzajú podané projekty zateplenia budovy MsÚ za takmer 750 tisíc a modernizácia učební v ZŠ na Konštantínovej za zhruba 190 tisíc eur. Stropkovčania čakajú aj na výsledky hodnotenia projektov na vybudovanie multifunkčnej športovej haly, rekonštrukcie futbalovej tribúny a likvidáciu čiernych skládok v katastri mesta.
-msú-