motive

Odpovede pre Stropkovské spektrum 15.6.2012

15. jún 2012

 

1. Podľa VZN PSK č. 15/2008 plánuje kraj v tomto roku podporiť v troch programoch (Šport, Kultúra, Sociálne služby) projekty za spolu 300 tis. eur. Zapojilo sa mesto Stropkov do tejto výzvy? Ak áno, na aký účel žiadalo prostriedky (krátky popis projektu)?

Do Výzvy Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 1/2012 na predkladanie žiadostí o dotácie (§3 VZN PSK č.15/2008) sa mesto Stropkov nezapojilo. Mesto Stropkov sa zapája do Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 (§5 VZN PSK č.15/2008) - termín predloženia žiadosti do 30.9.2012 (všeobecne prospešné a verejno-prospešné účely).

 

2. Plánuje sa mesto Stropkov (prípadne iná organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti) zapojiť do výzvy v rámci Prioritnej osi III Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013, ktorej vyhlasovateľom je Prešovský samosprávny kraj?

Mesto Stropkov pripravuje projekt v rámci prioritnej osi III Podpora miestnych iniciatív (mikroprojekty) Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013. Žiadosť o finančný príspevok bude podaná do 31.7.2012.

 

3. Môžete potvrdiť informáciu, podľa ktorej vedúci Odboru školstva a kultúry Ľubomír Spišák plánuje odísť z tejto funkcie?

Áno, vedúci odboru školstva a kultúry dal výpoveď z pracovného pomeru.