motive

Odpovede na interpelácie poslancov z 1.8.2013

9. september 2013

 

Nezodpovedané interpelácie poslancov
z 24. mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Stropkove zo dňa 1.8.2013

Milan Pavúk
1. Požiadavka na označenie a sprehľadnenie križovatky na ulici Hrnčiarskej pri pohostinstve AMSA, ktorá je neprehľadná a nebezpečná pre chodcov a cyklistov.
Odpoveď: Bolo zrealizované odstránenie časti vlnitého plechového oplotenia a presun brány pri pohostinstve AMSA, za účelom zlepšenia výhľadu do križovatky. Dopravné značenie v tejto situácii nebolo navrhnuté, nakoľko nejde o plnohodnotnú križovatku.
Zodpovedný: Ing. Ladislav Dubas
2. Potreba vyznačenia parkovacích miest na ulici Matice slovenskej pre športových areáloch.
Odpoveď: Vyznačenie si vyžaduje zakúpenie farby na značkovací vozík. Podľa vyjadrenia m.p. Služba v súčasnosti nemajú voľné zdroje na zakúpenie farby a mesto nemá v rozpočte schválenú obdobnú položku. Na porade vedenia mesta bolo uložené m.p. Služba vyznačenie parkovacích miest na tejto ulici v termíne do 15.9.2013.
Zodpovedný: Ing. Ladislav Dubas
3. Upozornenie na umiestňovanie predajných stánkov počas odpustovej slávnosti tak, aby nebránili vstupu ľudí ku kostolu.
Odpoveď: Mesto Stropkov zabezpečí v budúcnosti vyčlenenie priestoru na Námestí SNP pre predajné stánky, tak, aby neblokovali prístup k sanktuáriu, ani nenarúšali priebeh odpustovej slávnosti.
Zodpovedný: Ing. Martin Soóš

Marián Bujdoš
1. Sú v rozpočte mesta určené finančné prostriedky na opravu cesty pri malom moste v smere do Bokše, ktorá je prasknutá kvôli podmytiu vodou?
Odpoveď: V rozpočte mesta v súčasnosti nie sú vyčlenené finančné prostriedky na opravu malého mosta. Oprava poškodenia bude riešená cez zmenu rozpočtu, resp. rozpočtovým opatrením, po vyčíslení nákladov na opravu.
Zodpovedný: Ing. Ladislav Dubas
2. Upozornenie na nebezpečnú dieru na Hviezdoslavovej ulici v smere k a.s. TESLA Stropkov, ktorou sú ohrození hlavne cyklisti.
Odpoveď: Na nebezpečné miesto bol upozornený správca štátnej cesty SSC závod Svidník, ktorý prisľúbil opravu lokálnej nerovnosti.
Zodpovedný: Ing. Ladislav Dubas
3. Požiadavka na opravu mestského rozhlasu a vyznačenie vodorovných dopravných značení na tejto na ulici Šandalskej.
Odpoveď: Opravu mestského rozhlasu zabezpečí v najbližších dňoch m.p. Služba. Čo sa týka vodorovného dopravného značenia, Šandalská ulica je štátnou cestou 2. triedy, kde správu vykonáva Správa a údržba PSK. Oslovíme PSK s touto požiadavkou, nevieme zaručiť realizáciu takéhoto značenia.
Zodpovedný: Ing. Ladislav Dubas
4. Požiadavka na vyčíslenie príjmov a výdajov za správu priestorov domu služieb.
Odpoveď:
Celková spravovaná plocha nebytových priestorov v dome služieb je 1 891,08 m2
Príjmy
Ročné príjmy za správu nebytových priestorov v dome služieb sú v sume 5 992,84 €
Ročné príjmy za čistenie nebytových priestorov v dome služieb sú v sume 1 635,56 €
Ročné príjmy za upratovanie nebytových priestorov v dome služieb sú v sume 625,36 €
Ročné príjmy spolu predstavujú sumu 8 253,76 €

Ročné príjmy do fondu opráv nebytových priestorov v dome služieb sú v sume 1722,64 €. Tieto finančné prostriedky sú evidované na samostatnom účte. K 30.6.2013 na účte fondu opráv je evidovaná suma 4896,78 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na komplexnejšie údržby a opravy domu služieb.
Výdavky
Výdavky na nebytové priestory v dome služieb k 30.6.2013
Priame náklady:
Opravy a udržiavanie 67,23 €
Čistiace prostriedky 19,66 €
Mzdové náklady - dohoda upratovačka 663,72 €|
Mzdové a sociálne náklady pracovníkov pri čistení priestranstiev 1 172,56 €
Správna réžia rozpočítaná na objekt Dom služieb 1 051,74 €
Výdavky k 30.6.2013 spolu predstavujú sumu 2 974,91 €

Podrobný rozpis príjmov od jednotlivých subjektov je spracovaný v priloženom materiály od m.p. Služba - viď príloha.
Zodpovedný: Ing. Ján Polák
5. V okolí bytových domov na ulici Orgovánovej by si mali okolité priestory vyčistiť a pokosiť obyvatelia týchto domov v rámci aktivačných prác.
Odpoveď: V okolí bytových domov na ulici Orgovánovej a na ulici Pod Laščíkom priebežne upratujú pracovníci menších obecných služieb pod dohľadom zamestnancov Mesta Stropkov.
Zodpovedný: Ing. Martin Soóš

 

 

 

 

Mgr. Ivan Kleban
prednosta MsÚ

K stiahnutiu